Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Inovatívny spôsob kotvenia polyuretánových fasádnych panelov pri výstavbe pasívnych budov 3. Diel

An innovative method of anchoring polyurethane fasade panels in the construction of passive buildings. Part 3

POPIS VÝSKUMNÉHO OBJEKTU

Pre výskum bola použitá stavba vyhotovená z PUR panelov (Obr. …), ktoré sú na nosnú oceľovú konštrukciu kotvené lepením (obrázok 2), použitím lepidla PU50 výrobcu EMFI. Toto spojenie zabezpečuje mostov.

PUR panely sú medzi sebou spájané taktiež lepením (obrázok 3) polyuretánovým expanzným lepidlom  PU108, výrobcu Illbruck.

Skladba steny z PUR panelov:

– PUR panel 200mm
– lepidlo 2-3mm
– oceľový nosník 50mm
– sadrokarton 12,5mm
– náter 1mm

PREDPOKLADY

Predpokladáme, že stavba bude dosahovať tieto parametre:

– vzduchotesnosť n50<0,6/h
– neprítomnosť merateľných tepelných mostov

O týchto predpokladoch sa presvedčíme nasledovným meraním.

Obr. 1. Experimentálna stavba s novou technológiu výstavby – lepením PUR panelu
Obr. 1. Experimentálna stavba s novou technológiu výstavby – lepením PUR panelu

MERANIE TEPELNÝCH PRESTUPOV OBÁLKOU STAVBY

Meranie má ukázať, aká efektívna je tepelná ochrana stavby. Nakoľko je vypočítaný tepelný odpor obálky stavby R=10 m2/K.W nepredpokladáme viditeľné známky prestupu tepla z interiéru do exteriéru, no nemôžeme to vylúčiť a skúškou termovíziu tento predpoklad potvrdíme alebo vyvrátime.

Skúška bola vykonaná pri nasledovných parametroch okolia:

Vonkajšia teplota : 2,5°C až 6,5°C
Teplota interiéru: 25°C
Doba merania:od 9,00 do 11,00 hod SEČ
Dátum merania: ………

Obr2 Východná stena
Obr3 Západné stena – neobývaný priestor sklad s teplotou interiéru od …..... °C do ….. °C
Obr.4 Južná stena – obývaný priestor. S krycím plechom škáry pod stavbou

Na „Obrázku. 2“ vidno východnú stenu fasády domu. Ide o stenu za obytnou časťou stavby. Teplota povrchu je 1,9°C pri teplote interiéru 25°C. Na „Obrázku 3“ vidno západnú stenu neobývanej časti stavby, ktorá nie je vykurovaná ale naopak v tejto časti je udržiavaná zámerne nižšia teplota výduchom chladného vzduchu z tepelného čerpadla. Povrchová teplota panelu je podobná a jej hodnota je = 1,6°C. Na „Obrázku 4“ je vyobrazená južná časť fasády, ktorej teplota je 1,6°C. Ide o obytnú časť stavby. A na záver na „Obrázku …“ vidno atiku stavby, ktorá sa nachádza z oboch strán z exteriéri stavby. Jej teplota je 1,2°C.

Ako vidno z obrázkov tepelná ochrana stavby tvorená obálkou z PUR panelov je účinná a výchylky medzi jednotlivými stenami sú takmer zanedbateľné, z čoho sa možno domnievať, že PUR panely použité na tomto výskumnom objekte splnili predpoklady.

MERANIE VZDUCHOTESNOSTI STAVBY

Meranie má ukázať aká je miera vzduchotesnosti obálky stavby pri použití technológie lepenia PUR panelov jeden o druhý PUR lepidlom PU108, alebo podobným lepidlom založeným na rovnakej báze.

Skúška bola vykonaná pri nasledovných parametroch okolia:

Vonkajšia teplota : -4°C až 2°C
Teplota interiéru: 25°C
Doba merania: 2h

ZÁVER

Predpokladáme, že zvolená technológia kotvenia fasádneho PUR panelu lepením na stojinu vyhovuje, a taktiež, že stavba nevykazuje výrazné tepelné mosty, no až exaktné merania preukážu, či sú naše predpoklady správne. Najväčší problém z hľadiska životnosti daného typu kotvenia predpokladáme v okolí lepeného spoja, kde uvažujeme separáciu vrstiev PUR panelu prípadne deštrukciu jadra PUR panelu. Ak merania preukážu, že daná technológia kotvenia PUR panelov je vyhovujúca, tak bude možné daný typ kotvenia podrobiť certifikácii a transferu do komerčnej sféry v oblasti výstavby pasívnych „vzduchotesných“ stavieb.

LITERATÚRA

[1]       STN EN 1991-1-4 (2013): „Zaťaženie konštrukcií – vetrom
[2]       STN P ENV 1991-1-4 , (1998): „Základy navrhovania a zaťaženia konštrukcií – časť
1-4 : Zaťaženia konštrukcií – Zaťaženie vetrom“

[3]       STN 73 0035 (1993): „Zaťaženie stavebných konštrukcií“
[4]       FISHER, O., – KOLOUŠEK, V., – PIRNER, M.,1977 : „Aeroelasticita stavebních konstrukcií“, Academia Praha
[5]       EN 13165:2008: „Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z tuhej polyuretánovej peny (PUR). Špecifikácia“
[6]       Ing. Jan Vaněrek, Ph.D, Ing. Anna Benešová, (2012): „Kontrola lepidel z hlediska jejich trvanlivosti“, zdroj:http://stavba.tzb-info.cz/deskove-materialy-na-bazi-dreva/8339-kontrola-lepidel-z-hlediska-jejich-trvanlivosti,  ISSN 1801-4399
[7]       Technický list polyuretánových panelov spoločnosti Kingspan podľa STN EN 14509 ed. 2, (2014):
„Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštením. Priemyselne vyrábané výrobky. Špecifikácie “,
[8]       KINGSPAN, a.s. (2014): Únosnost sendvičových izolačních panelů, Zdroj: http://panely.kingspan.cz/Unostnost-sendvicovych-izolacnich-panelu-1922.html,
[9]STN EN 14509 ed. 2, (2014):
„Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštením. Priemyselne vyrábané výrobky. Špecifikácie “

[10]STN EN 13829 (2001): „Tepelnotechnické vlastnosti budov. Stanovenie vzduchovej priepustnosti budov. Metóda pretlaku pomocou ventilátora“