Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Projekt sebestačná dedina

Dedina, ktorá bude sebestačná v otázkach energetiky, potravín, zamestnania obyvateľov a financií.

Sebestačnosť v živote a s tým spojená voľnosť a sloboda je jediný a hlavný cieľ nášho snaženia. Myslíme si totiž, že iba človek nezávislý od energetických monopolov je plnohodnotným partnerom v štátnom hospodárstve pred vládou a parlamentom. Až vtedy má vláda záujem s ľuďmi rokovať a jednať a snažiť sa nájsť riešenia prospešné pre ľudí. Ak bude ale človek na „štáte“ prípadne niekom inom závislý, tak sa stáva väzňom vo vlastnom byte/dome čo my chceme odstrániť a človeka „oslobodiť“.

Preto aby sme tohto cieľa dosiahli musíme prejsť cestou zdokonaľovania výskumu nových spôsobov a kombinácií technológií tak aby boli naše riešenie cenovo dostupné, návratné, ideálne bezúdržbové (s čo najnižšou údržbou) a funkčné.

V oblasti potravinovej sebestačnosti sú pre nás kľúčové aj také projekty akým je napríklad slovenský agro-kruh.

Projekt – sebestačná dedina, alebo projekt väčšieho rozsahu ZERO CITY 2020 je projekt, ktorý je časovo, finančne a personálne náročnou úlohou a v podstate ako bolo napísané, celé snaženie našej spoločnosti smeruje k tejto hlavnej téme.

O čo ide?

Vytvoriť dedinu, ktorá bude sebestačná v otázkach energetiky, potravín, zamestnania obyvateľov a financií.


 

Hlavné etapy projektu:

1. Etapa

vybudovať aspoň 6 pokusných vzorových energeticky sebestačných domov. Z nich vybrať jeden, alebo 2 najvhodnejšie pre takúto dedinu.
Ostatné domy môžu slúžiť ako predajný artikel a know how dediny.

2. Etapa

Na šiestich postavených domoch vyskúšať vhodný model potravinovej sebestačnosti zatiaľ bez použitia sklenníkov a podobných zariadení.

3. Etapa

Vytvoriť základnú architektúru Sebestačnej dediny.
Navrhnúť počet domov, ulíc, plochu polí, sadov, lesov, lúk a.i., počet obyvateľov, energetickú spotrebu pre obyvteľstvo aj pre výrobu či dopravu, počet a druhy zvierat, využitie prebytkov napríklad v malých prevádzkach ako sú nap. konzervárne, mliekarne, pekárne a pod.

4. Etapa

Navrhnúť a inštalovať do dediny zdroje tepelnej a elektrickej energie vhodné pre zabezpečenie energetickej potreby dediny. V tejto úlohe v čo najväčšej miere vyladiť systém spôsob návrhu vzájomne previazaných systémov a zariadení. Prípadne inštalovať v dedine novo-objavené generátory free energy – ak také budú v tom čase úspešne existovať.

5. Etapa

Projekt etážnej poschodovej budovy, ktorá bude slúžiť ako poschodový sklenník/pole/les/sad a pod. s rozlohou okolo 100x100m a na výšku 80-100m s výškou poschodia od 5m(horné poschodie) po 20m (spodné poschodie). Táto úloha je rýdzo výskumná a v prípade, že by dedina nedisponovala dostatkom peňazí nebude realizovaná.

6. Etapa

Príprava a realizácia biznis plánu vybudovanie prevádzok na spracovanie potravinových prebytkov a predaj elektrickej energhie okolitých fabrikám/prevádzkam a pod.. Prípadne iné využitie energetických prebytkov, napríklad na vytvorenie termálnych kúpeľov, a welnes centier. Prípadne iné využitie energetických prebytkov na výrobu komerčne využiteľného tovaru/služby

7. Etapa

Spracovanie skúseností a údajov z projektu dediny do jedného projektu/manuálu a vytvorenie ďaľších podobných dedín na zakázku ľuďom, ktorí z napríklad teritoriálnych prekážok nebudú môcť s našou dedinou úzko spolupracovať.

8. Etapa

Predaj modelu dediny ostatným a poskytnutie odbornej pomoci pri výstavbe s istým vstupom prvej sebestačnej dediny, ktorá bude akousi Materskou dedinou pre ďalšie, a spôsobom sieťovania ďalšie dediny môžu pokračovať podobným spôsobom, čím vznikne sústava dedín spolupracujúcich v jednom celku

9. Etapa

V neskoršej fáze, kedy nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z jednotlivých dedín budú uspokojivé, príde čas na vybudovanie konečnej fázy a to tzv. ZERO CITY, ktoré sa dnes môže zdať ako utópia, a utópiou aj ostane pokiaľ by sme sa k tomuto cieľu neprepracúvali postupnými krokmi a skúsenosťami.