Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Projekt sebestačná dedina

Projekt ZERO CITY je komplexné riešenie vytvorenia reálneho modelu mesta/dediny, ktoré existuje v režime sebestačnosti po stránke energetickej,

Projekt sebestačná dedina

Abstrakt

Projekt ZERO CITY je komplexné riešenie vytvorenia reálneho modelu mesta/dediny, ktoré existuje v režime sebestačnosti po stránke energetickej,
potravinovej a finančnej, s prihliadnutím na sociálne aspekty a potreby života obyvateľov Zero City 2020.
Sebestačnosť je kombináciou rôznych odvetví, a ich efektívnym prepojením inteligentným systémom CRIS.

Inteligencia – CRIS

…je Centrálny Riadiaci Inteligentný Systém, ktorý riadi a vyhodnocuje rôzne činnosti a stavy ZERO CITY, a následne prijíma opatrenia, ktoré
zefektívnia tok energie, pracovnú dobu obyvateľov, inteligentnú dopravu,
logistiku a inteligentné výrobne systémy Zero City 2020.

Virtual ZERO CITY 2020

Ide o projekt, ktorý je tvorený simulačným matematickým modelom
života ZERO CITY 2020. Ide o neoddeliteľnú súčasť strategického plánovania procesov v rámci ZC-2020 formou predikcie náhodných udalostí, ktoré následným vyhodnotením budú tvoriť vstupné parametre pre inteligentný systém CRIS a jeho podsystémy v rámci inteligentných dopravných a výrobných systémov, inteligentného riadenia budov a toku energie ZC-2020.

Inteligentná finančná
nezávislosť

…bude zabezpečená kombináciou zdrojov príjmov a úsporných opatrení v
rámci prevádzkového roka ZERO CITY, ktoré budú vznikať predajom
prebytkov energie, potravín, služieb a i., vlastnou výrobou rôznych polotovarov a tovarov., ale aj úspornými opatreniami tvorenými
kombináciou inteligentných systémov ZC-2020. Finančné zisky budú tvoriť
príjem obyvateľov ZC, prevádzkovú rezervu ZC a zisk ZC.

Inteligentná energetická
nezávislosť

…bude zabezpečená kombináciou úsporných opatrení ako sú napríklad
Inteligentné ZERO budovy a rôznych zdrojov elektrickej energie (elektrárne) a tepelnej energie (spaľovanie odpadov, a i.), riadených v čase efektívnym spôsobom, prostredníctvom inteligentného systému CRIS.
Ako zdroje záložnej energie pre domácnosti bude možné použiť OA a
poľnohospodárske stroje.

Inteligentné výrobné
systémy – IVS

IVS je súbor robotických inteligentných technických zariadení slúžiacich na efektívne využitie vo vlastnej výrobe ZC- 2020.
IVS budú uplatnené najmä v oblasti tzv. precízneho (robotického) poľnohospodárstva, ale aj ostatnej druhotnej výrobe ZC-2020.

Inteligentné dopravné
systémy – IDS

Je projekt na nasledujúce výskumné obdobie, s plánovaným
rozpočtom 10 mil. €. IDS v ZC-2020 sú tvorené kombináciou inteligentného systému CRIS, elektroautomobilmi,
inteligentným riadením dopravy a ich vzájomným prepojením.
Mestský ZC-2020 cyklus bude zabezpečený prenajímateľnými  elektromobilmi typu EDISON.

Inteligentné ZERO
BUDOVY – IB

Je projekt na nasledujúce výskumné obdobie, s plánovaným
rozpočtom 10 mil. €. Ide o neoddeliteľnú súčasť ZC-2020 nakoľko IB sú základným predpokladom efektívneho využitia energie vyrobenej ZC-2020.
IB budú budovy vyhotovené ako nulové (ZERO), aktívne (s prebytkom energie) prípadne ako tzv. Green Home.

Ľudia v ZERO CITY

Zero City bude vybavené školou/škôlkou, zábavným parkom, športoviskami, študovňami a inými centrami ktoré budú prospievať duševnej a fyzickej kondícii jeho obyvateľov.
Zero City bude spolupracovať s okolitými mestami v oblasti poskytovania služieb, ktoré sa nenachádzajú v Zero City formou vzájomnej pomoci.

Pridajte sa do skupiny Projekt sebestačná dedina na facebooku a budete informovaný o novinkách

facebook-sebestacna-dedina

V prípade, že sme Vás zaujali nás môžete kontaktovať na  tel.: +421 911 613 911 alebo použite náš rezervačný formulár.