Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

POSTUP REALIZÁCIE PLÁVAJÚCEJ DOSKY ZÁKLADOV PASÍVNYCH A INAK ÚSPORNÝCH DOMOV

FOTO POSTUP – ZÁKLADY

 ÚVOD

Ako je spomenuté v inom článku základy rodinných domov by mali spĺňať tieto základné funkcie:

 • mali by prenášať tiaž stavby ROVNOMERNE na podklad = „hlinu/zeminu/iný podklad“ a to tak aby stavba stála, neklesala, a nepraskala,
 • mali by pokiaľ možno zamedziť deštrukcii stavby v prípade tzv. Zemetrasenia – ak teda vieme či sa nachádzame v lokalite s predpokladaným zemetrasením,
 • mali by zachytiť rôzne vodorovné sily, napríklad sily od svahu v prípade, že sú takýmto silám vystavené
 • súčasťou základov je tiež odvodnenie okolia domu, čomu sa začala venovať ako taká pozornosť až v posledných asi 30 rokoch,
 • ukrývajú pod sebou niekedy aj ležaté rozvody napríklad vodovod, kanalizáciu, rôzne iné prípojky.

 Najčastejšou konštrukciou základov pre rodinné domy sú u nás tzv. základové pásy. Tejto konštrukcii sa v tomto článku venovať nebudem.

Zameriam sa na základy na tzv. Plávajúcej základovej doske, ktoré v našej firme využívame vo viac ako 95% prípadoch a neustále ich zdokonaľujeme. Tento typ základov často prepájame aj so tzv. Zemným akumulátorom tepla, s ktorým som vyhral ešte ako zamestnanech Výskumného centra ŽU prestížnu medzinárodnú súťaž Start up (https://www.semargl.sk/ked-vas-hlina-v-zime-neohreje/)
Pozrite si aj ceny základových dosiek.

ZÁKLADY NA PLÁVAJÚCEJ ZÁKLADOVEJ DOSKE

Ide asi o najmodernejší typ základov, ktoré donedávna nebolo možné vyhotoviť z toho dôvodu, že dosku nebolo možné vyhotoviť ako jednoliatu na jeden krát kontinuálne.

Konštrukcia –ide o rovnú betónovú platňu podobnú priemyselným podlahám, vystuženú oceľovou výstuhou. Doska je „vyliata“ na predom pripravené lôžko, ktoré býva zpravidla tvorené zhutneným makadamom frakcie 0/63, ale používa sa v poslednej dobe aj tzv. „polystyrénová vanička“ položená na makadame, do ktorej sa uloží oceľ  a tá sa „zaleje“ betónom. My používame vodotesný betón podľa STN EN206-1 C25/30–XF2,XC2(SK)–Cl0,4–Dmax16–S3.

FOTO POSTUP

 1. ZAMERANIE POZEMKU A VYTÝČENIE STAVBY

V tejto fáze sa na pozemok prizve geodet, ktorý vytýči hlavné body stavby. Postup známy z každej stavby nám všetkým.

 1. ZHRNUTIE ORNICE

Tento postup je taktiež poväčšine známy. No niektorí ornicu ponechávajú. Aké sú ich dôvody nejdem riešiť. No pre náš postup je ten to bod neodmysliteľný a povinný.

 1. VYTÝČENIE TRÁS LEŽATÝCH ROZVODOV pod platňou

Keď je ornica zhrnutá, tak ešte raz príde geodet, ktorý urči polohu hlavných prestupov cez dosku a ešte raz prekontroluje polohu základovej dosky. Všetko sa vyznačí značkovačom do výkopu.

 1. VÝKOP PRE ZVISLÚ TEPELNÚ IZOLÁCIU

V tejto fáze príprava základov pripomína klasický postup ako pri základových pásoch. No nie je tomu tak. Ide o výkop pre zvislý „polystyrén“ ktorý vkladáme podľa typu stavby čo najhlbšie aby vznikol aspoň čiastočný zemný akumulátor tepla.

 1. ZVISLÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA

Ide o jednu z najdôležitejších fáz výstavby nášho typu základov. NA základe simulácií tepelných mostov a tokov tepla pod základmi sa ukázalo, že tpelo sa správa veľmi podobmne ako voda a „putuje“ vždy cestou najmenšieho odporu. V tomto prípade sa ukázalo, že pre teplo je „jednoduchšie“ ísť ssmerom dolu a akoby „podliezť“ túto zvislú izoláciu ako by malo ňou prechádzať. Preto sa snažíme o čo najhlbšiu aplikáciu zvislej tepelnej izolácie.

Ako vidieť na obrázku, do priestoru medzi zvislým „polystyrénom“ sa naváža kameň frakcie 0/63 až 0/75, ktorý slúži ako výmena podložia. V ojedinelých prípadoch je nutné použiť pod kameň geotextíliu a v naozaj iba výnimočných prípadoch pri nízko-únosnom teréne tzv. Geomrežu. V drvivej väčšine prípadov to ale nie je nutné, tak ako na tomto obrázku.

 1. LEŽATÉ ROZVODY A PRÍPRAVA PODKLADU

Po rozhrnutí kameňa 0/63 sa aplikujú ležaté rozvody a jemné dorovnanie kameňom 0/4. Táto vrstva je už pomerne rovná, asi do +- 20mm, pri kratších rozmeroch dosky aj presnejšia +-10mm.

Všetky vrstvy sú zhutnené na predpísanú pevnosť statikom.

 1. RADÓNOVÁ OCHRANA A POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA

Na zrovnaný a zhutnený povrch z štrku 0/4 sa aplikuje hydroizolácia rôzneho. Druh hydroizolácie sa určí z geologického prieskumu. Hydroizolácia na obrázku je asfaltový pás medzi sebou ztavený ukotvený gravitačne. V niektorých skladbách sa hydroizolácia aplikuje až na hotovú betónovú dosku a doska sa leje priamo „na štrk“. Je to výhodné hlavne v teplých lokalitách kde potrebujeme dosiahnúť čo najväčší kontakt s podložím pore zvod tepla v letných teplých mesiacoch.

Na túto plochu sa aplikuje separačná fólia hrúbky 0,2mm.

 1. STRATENÉ DEBNENIE – POLYSTYRÉNOVÁ VANIČKA

Na separačný igelit sa kladie polystyrén rôznych pevností (od 150kPa do 400kPa proi 10% stlačení) v závislosti od zaťaženia stavby v danom mieste základovej dosky.

 1. ARMOVANIE

Do polystyrénovej vaničky, ktorá je v podstate tzv. strateným debnením pre samotnú dosku, sa kladie oceľová výstuž podľa požiadavky statika. Takto pripravená „vanička“ čaká už iba na zálievku betónom.

 1. BETÓNOVANIE

Na záver je nutné betónovú dosku polievať 7 dní tak aby bola vždy vlhká. Do dosky do 24h narežeme dilatačné škáry, slúžiace na relaxáciu napätí, čím sa znížia pnutia v doske ale aj „tlaky“ na podložie dosky.

ZÁVER

Naša spoločnosť má skúsenosti so všetkými spôsobmi realizácie základov, a výskumu základov sa venujeme veľmi intenzívne už veľa rokov. No tzv. Plávajúca základová doska je pre realizáciu extr=émne úsporných rodinných domov s požiadavkou na nízke toky tepla stavebnými konštrukciami azda najvhodnejšia za prepokladu najlepšieho pomeru ceny, pevnosti, trvácnosti a kvality.iu