Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade so zákonom a nariadením GDPR, ktoré sú účinné od 25.05.2018. Prevádzkovateľ všetky osobné údaje považuje za dôverné.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je obchodná spoločnosť SEMARGL SK, s.r.o., so sídlom Námestie Andreja Hlinku 1, Žilina 010 01, IČO: 44 250 835.

Kontaktné údaje:

Email: info@semargl.sk, telefonický kontakt: +421 911 613 911.

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je

 1. uzatvorenie, evidencia, plnenie a správa Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb pri realizácii stavby alebo Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb pri príprave projektovej dokumentácie uzatvorenej medzi dotknutou osobou ako klientom a prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb (ďalej len ako „zmluvy“). Klientom prevádzkovateľa sa rozumie osoba, ktorá využíva alebo v minulosti využila služby a/alebo produkty prevádzkovateľa.
 2. priamy marketing – ponuka produktov a služieb prevádzkovateľa, to však výlučne voči dotknutým osobám, ktoré sú klientom prevádzkovateľa.

Osobné údaje sa na účely podľa bodu 1 písm. a. spracúvajú na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, ktorým je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia potrebné pred uzavretím zmluvy (napr. cenová kalkulácia, ponuka služieb na žiadosť dotknutej osoby).

Osobné údaje sa na účely podľa bodu 1 písm. b. spracúvajú na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom je priamy marketing v súvislosti s reklamou, ponukou produktov a služieb prevádzkovateľa a poskytovanie informácií o novinkách a akciách. Priamy marketing prevádzkovateľ uskutočňuje formou zasielania emailových newsletterov, poštových správ alebo SMS správ.

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú na účely podľa bodu 1 písm. a. sú: klienti a potenciálni klienti prevádzkovateľa, ktorí prejavili záujem o služby alebo produkty prevádzkovateľa (napr. formou zaslania žiadosti o návrh poskytnutia služieb, o cenovú kalkuláciu a pod.).

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú na účely podľa bodu 1 písm. a. sú: klienti prevádzkovateľa.

Rozsah ((kategórie) spracúvaných osobných údajov na účely podľa bodu 1 písm. a.:

– identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, dátum narodenia, vlastnoručný podpis;

Rozsah (kategórie) spracúvaných osobných údajov na účely podľa bodu 1 písm. b.:

– meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo svojim zmluvným partnerom, ktorých využíva pri plnení svojich záväzkov voči klientom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je vždy viazané výlučne na účel, na ktorý ich o dotknutej osobe spracúva prevádzkovateľ.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ získava od dotknutej osoby.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Na účely uzatvárania, evidencie a správy zmlúv (bod 1 písm. a.) je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo zmluvy. Po skončení zmluvy bude prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať za účelom realizácie postupu pri vymáhaní dlžných čiastok a/alebo uplatnenia reklamácie a ďalších postupov s tým spojených a len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie účtovných dokladov, zmluvnej a inej dokumentácie a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Na účely priameho marketingu (bod 1 písm. b.) je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať po dobu 2 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 1. Práva dotknutej osoby
 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy osobné údaje spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe spracúvali pred účinnosťou jeho odvolania.
 • Právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú jej osobné údaje používané. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie týchto informácií požiada elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o dotknutých osobách máme k dispozícii. Ak dotknutá osoba zistí, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môže požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o dotknutej osobe získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo dotknutej osoby je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená nás požiadať, aby sme prestali používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej spracúvame, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už jej osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, na inú tretiu stranu podľa určenia dotknutej osoby. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe spracúvame na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (podľa bodu 1 písm.b)
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa písm. b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie alebo písomne poštou na vyššie uvedenú adresu sídla prevádzkovateľa.

7. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účely uzatvárania, evidencie a správy zmlúv (bod 1 písm. a.) je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť zmluvu a teda ani poskytnúť služby alebo iné produkty spoločnosti.

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účely priameho marketingu  (bod 1 písm. b.) je dobrovoľné a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy. Bez poskytnutia týchto údajov však nevie prevádzkovateľ informácie o novinkách, akciách, udalostiach, službách a produktoch (newsletter) zasielať.