Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911
Ikona
Tepelné čerpadlo EcoHeatPro - NÁVOD NA OBSLUHU

Tento návod obsahuje nevyhnutné informácie vzťahujúce sa na správnu montáž, programovanie, exploatáciu a údržbu zariadenia. Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky alebo jeho opravou sa bezpodmienečne zoznámte s týmto Návodom na obsluhu a uschovávajte tento návod pre prípad použitia v budúcnosti. Počas montáže tepelného čerpadla, predovšetkým pri vykonávaní pripojenia na vnútorný vodovod a elektrického vedenia, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v návode a aj miestnu legislatívu vzťahujúcu sa na tieto oblasti. Zariadenie sa môže pripojiť na zdroj elektriny len po kompletnom ukončení jeho montáže a riadnom overení správnosti tejto montáže a všetkých prípojok

Ikona
WINERGETIC PREMIUM Passive
Ikona
WINERGETIC PREMIUM Passive vydanie 2
Ikona
THERM Vyhlásenie SK EPS 70
Ikona
Winergetic - Vyhlásenie o parametroch
Ikona
Stavebné technické ocenenie
Ikona
Prehlásenie o vlastnostiach Glassolutions of Saint-Gobain 2
Ikona
Prehlásenie o vlastnostiach Glassolutions of Saint-Gobain

Prehlásenie o vlastnostiach Glassolutions of Saint-Gobain

Ikona
Raport z Oknoplast
Ikona
Protokol o skúške vodivosti sypaného EPS