Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

Výskum

Veda a výskum je pre našu spoločnosť jedným zo základným predpokladom existencie firmy!

Bez výskumu nových technológií by sme nedokázali napĺňať čiastkové projekty významné pre dosiahnutie konečného cieľa, ktorým je:

energetická sebestačnosť

potravinová sebestačnosť

finančná / ekonomická sebestačnosť

a vytvorenie úplne autonómneho sebestačného systému, ktorý pracovne nazývame Projekt, alebo projekt väčšieho rozsahu ZERO CITY 2020. Sebestačnosť v živote a s tým spojená voľnosť a sloboda je jediný a hlavný cieľ nášho snaženia.

Myslíme si totiž, že iba človek nezávislý od energetických monopolov je plnohodnotným partnerom v štátnom hospodárstve pred vládou a parlamentom. Až vtedy má vláda záujem s ľuďmi rokovať a jednať a snažiť sa nájsť riešenia prospešné pre ľudí. Ak bude ale človek na štáte závislý, tak sa stáva väzňom vo vlastnom byte čo my chceme odstrániť a človeka oslobodiť.

Preto aby sme tohto cieľa dosiahli musíme prejsť cestou zdokonaľovania výskumu nových spôsobov a kombinácií technológií tak aby boli naše riešenie cenovo dostupné, návratné, ideálne bezúdržbové (s čo najnižšou údržbou) a funkčné.

V oblasti potravinovej sebestačnosti sú pre nás kľúčové aj také projekty akým je napríklad slovenský agro-kruh.

V dnešnej dobe prebieha výskum v týchto oblastiach:

1.) výskum v oblasti inovatívnych stavebných materiálov a technológií výstavby
2.) výskum v oblasti obnoviteľných zdrojoch energie, voľnej energie, a efektívneho využitia existujúcich zdrojoch energie
3.) výskum v oblasti celoročného pestovania plodín bez nutnosti dodávky energie v zimných mesiacoch.

Všetky oblasti výskumu veľmi úzko súvisia čo je dané aj smerovaním spoločnosti SEMARGL a preto sú na viacerých úrovniach prepojené.

1. Výskum v oblasti inovatívnych stavebných materiálov a technológií výstavby

Aby bolo možné dosiahnuť čo najväčšej úspory tepelnej energie a tým použiť na vykurovanie a ohrev TUV čo najmenšie a najlacnejšie technológie je nutné v prvom rade vytvárať také stavby, ktorých spotreba energií na vykurovanie a ohrev TUV je čo najnižšia. Využívanie dnešných stavebných materiálov a pohľadov na výstavbu vo veľkej mier predurčuje dizajn aj výslednú cenu stavby. My sa však snažíme tieto konvenčné pohľady narúšať smerom k zvýšeniu efektivity a znižovaniu cien a preto neustále skúmame rôzne spôsoby a neobvyklé kombinácie stavebných materiálov a konštrukcií.

V tejto oblasti prebieha výskum na výskumnom objekte umiestnenom v hornom Považí v blízkosti Žiliny. Ide o stavbu vyhotovenú lepením polyuretánových panelov (PUR panelov)

2. Výskum v oblasti obnoviteľných zdrojoch energie a voľnej energie a efektívneho využitia existujúcich zdrojoch energie

V tejto oblasti výskumu sa venujeme azda najstaršiemu spôsobu dodávky tepla do ľudských domovov, ktorým je pec, alebo inak povedané oheň.

V spolupráci s Ing. Valérom Fabčinom ako hlavným konštruktérom sme vyvinuli multifunkčnú kuchynskú pec, ktorá plní viacero funkcií:

  • kúrenie
  • varenie
  • pečenie
  • funkcia akumulácie tepla
  • spomalené horenie – úspora 2/3 paliva
  • bezzvyškové spaľovanie
  • ohrev TUV bez možnosti vyvretia vody
  • a iné

V tejto oblasti výskumu je zahrnuté aj vyhľadávanie a skúmanie vhodnosti drevín ako obnoviteľného zdroja energie a v podstate zatiaľ najefektívnejšieho úložiska slnečnej energie.

 Ako alternatívu pre ukladanie slnečnej energie prebieha výskum na tzv. zemnom akumulátore tepla, ktorý v sebe ukrýva akumuláciu prebytočného tepla aj vykurovanie objektov.

V blízkej budúcnosti plánujeme výstavbu takéhoto akumulátora tepla v blízkosti Bratislavy na súkromnom pozemku nášho klienta. Informácie o priebehu poskytneme priebežne.

Ďalším výskumom v oblasti energií je využite odpadových olovených akumulátorov a ich renovácia na vysoký stupeň kapacipy, a ich použitie v Ostrovných rodinných domoch

3. Výskum v oblasti celoročného pestovania plodín bez nutnosti dodávky energie v zimných mesiacoch

V tejto oblasti výskumu využívame vlastnosti zemného akumulátora tepla a jeho schopnosti preniesť prebytok slnečnej energie, ktorá vzniká v lete do zimných mesiacov. Jeho umiestnenie pod sklenníkom v Žilinskej Lehote je v štádiu testovania.

V oblasti poľnohospodárstva sa spoliehame skôr na odborníkov cez permakultúru, rôzne hydrofónne spôsoby pestovania, precízne poľnohospodárstvo, a aj Slovenský agrokruh.