Vypočítajte si cenu svojho domu
SEMARGL SK, s.r.o. 9. Maja 752/16 01004 Žilina
+421 911 613 911

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER A HLAVNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI SEMARGL, SEMARGL SK

1. zber, analýza a následný výskum v oblasti fyzikálnych vlastnosti stavebných materiálov (ďalej iba SM).

2. porovnanie vlastností SM deklarovaných výrobcom voči vlastnostiam ktoré sa zmenia vplyvom vlhkosti SM a prostredia v ktorom sa SM nachádzajú, tepelného žiarenia pôsobiaceho na SM, starnutia – degradácia vlastností, prúdenia tekutín, zmeny teploty SM,

3. tvorba simulačných modelov stavebných konštrukcií (ďalej len SK) vyhodnocovanie ich použitia v praxi

4. vyhodnocovanie a návrh parametrov pre zabezpečenie tepelnej pohody interiéru rodinných domov (ďalej iba RD)

5. návrh kritérií pre výpočet tepelnoizolačných vlastností RD odlišných (kritérií) od všeobecne záväzných noriem

6. analýza fyzikálnych vlastností vzduchových medzier v SK

7. návrh použitia vzduchových medzier v SK a v sústave „stavebná konštrukcia – interirér, – exteriér“.

8. analýza existujúcich a vývoj nových termoreflexných tepelných izolácií

9. analýza a výskum v oblasti degradácie vlastností materiálov

10. analýza zmeny prestupu tepla SM vplyvom zmeny prúdenia vzduchu

11. analýza a popis jalových tepelných strát pri použití rôznych druhoch vykurovacích sústav

12. výskum v oblasti netradičných stavebných materiálov v súvislosti s bodmi 1.-11.

13. vývoj zemného akumulátora tepla a jeho zavádzanie do praxe v súvislosti s bodmi 1.-11.

14. analýza komerčne najznámejších kombinácií SM a ich porovnanie s alternatívnymi konštrukciami a ich zavádzanie do praxe v súvislosti s bodmi 1.-11.

15. návrh ostrovných /energeticky sebestačných/ stavieb

16. návrh komerčných stavieb s takmer nulovou spotrebou energií bez nutnosti použitia alternatívnych zdrojov energií

17. vývoj a návrh stavebných detailov z hľadiska zachovania si pôvodných vlastností po dobu najmenej 70 rokov 18. výskum v oblasti fotovoltických elektrární a návrh takýchto elektrární